Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

immeasurably /i'meʒərəbli/  

  • Phó từ
    [một cách] vô hạn, vô cùng
    the task seems immeasurably difficult
    nhiệm vụ xem chừng vô cùng khó khăn