Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

imbecilic /imbi'silik/  

  • Tính từ
    (thuộc) người khờ dại, (thuộc) người đần
    ngu xuẩn
    an imbecilic idea
    một ý nghĩ ngu xuẩn