Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

imaginativeness /i'mædʤinətivnis/  

  • Danh từ
    sự giàu tưởng tượng
    tính hay tưởng tượng
    óc sáng tạo