Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ill-treatment /'il'tri:tmənt/  

  • Danh từ
    sự bạc đãi, sự ngược đãi; sự hành hạ