Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    bạc đãi, ngược đãi; hành hạ

    * Các từ tương tự:
    ill-treatment