Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ill-humoured /'il'hju:məd/  

  • Tính từ
    buồn bực, rầu rĩ; cáu kỉnh, càu nhàu

    * Các từ tương tự:
    ill-humouredness