Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

idolization /aidəlai'zei∫n/  

  • Cách viết khác idolisation
    Danh từ
    thần tượng hóa