Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

idolatrous /ai'dɒlətrəs/  

 • Tính từ
  sùng bái
  an idolatrous love of material wealth
  sự đam mê sùng bái của cải vật chất

  * Các từ tương tự:
  idolatrously, idolatrousness