Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

idealizer /ai'diəlaizə/  

  • Danh từ
    người lý tưởng hoá