Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

humanitarianism /hju:mæni'teəriənizəm/  

  • chủ nghĩa nhân văn