Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hubble-bubble /'hʌbl bʌbl/  

  • Danh từ
    (khẩu ngữ)
    như hookah
    xem hookah