Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hotel-keeper /hou'tel ki:pə/  

  • Danh từ
    chủ khách sạn