Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • phó từ
    hiếu khách, niềm nở