Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

horribleness /'hɔrəblnis/  

  • Danh từ
    sự khủng khiếp, sự kinh khiếp
    sự kinh tởm, sự xấu xa
    (thông tục) tính đáng ghét; tính hết sức khó chịu; tính quá quắc