Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hornswoggle /'hɔ:nswɔgl/  

  • Ngoại động từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) lừa đảo, lừa bịp