Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (cũng hubble-bubble)
    điếu ống