Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) vận rủi, sự không may
    vật xúi, người xúi (mang lại sự không may)
    Ngoại động từ
    làm cho gặp rủi, làm cho không may