Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Homeric /həʊ'merik/  

  • Tính từ
    [thuộc] các tác phẩm, các nhân vật [của] Homer