Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người đánh lừa, người chơi xỏ