Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • cao nhất; lớn nhất