Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

high-principled /,hai'prinsəpld/  

  • Tính từ
    đáng tôn kính, đáng kính trọng