Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

high-keyed /'hai'ki:d/  

  • Tính từ
    cao giọng
    dễ xúc động, dễ xúc cảm; dễ bị kích động thần kinh ((như) high-strung)