Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hieroglyphic /ˌhajərəˈglɪfɪk/  

  • noun
    plural -ics
    [count] :hieroglyph

    * Các từ tương tự:
    hieroglyphics