Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hiding-place /'haidiη pleis/  

  • Danh từ
    nơi ẩn náu; nơi cất giấu