Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cũng hidy-hole
    (thông tục) nơi ẩn nấp; nơi trốn tránh