Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hideousness /'hidiəsnis/  

  • Danh từ
    vẻ gớm guốc; tính ghê tởm