Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (Mỹ hideaway)
    nơi ẩn náu, chỗ trú ẩn