Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (Mỹ, khẩu ngữ)
    dụng cụ, đồ dùng
    mụn nhọt; tật