Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

heterogeneity /,hetərədʒi'ni:əti/  

  • Danh từ
    tính không thuần nhất, tính không đồng nhất