Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hesitancy /'hezitənsi/  

  • Danh từ
    trạng thái do dự, sự lưỡng lự, chần chừ