Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hereinafter /ˌhirəˈnæftɚ/  /Brit ˌhɪərəˈnɑːftə/

  • adverb
    formal :1hereafter