Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hercules /'hə:kjuli:z/  

  • Danh từ
    (thần thoại,thần học) thần Ec-cun (thần thoại Hy-lạp)
    người khoẻ