Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    bắt nạt, xỏ mũi (chồng)

    * Các từ tương tự:
    henpecked