Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hellishness /'heliʃnis/  

  • Danh từ
    sự tối tăm khủng khiếp như địa ngục
    tính độc ác xấu xa như ma quỷ