Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

heedlessness /'hi:dlisnis/  

  • Danh từ
    sự không chú ý, sự không lưu ý, sự không để