Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • phó từ
    vụng về
    độc đoán