Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự mù sương
    sự lờ mờ (ký ức…)
    sự rối trí