Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    hạt cỏ
    vụn cỏ khô (bám vào người, quần áo...)
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) người quê mùa cục mịch