Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (chính trị) hiếu chiến, diều hâu (nghĩa bóng)

    * Các từ tương tự:
    hawkishness