Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự chuyên chở hàng hóa
  the road haulage industry
  ngành vận tải đường bộ
  phí chuyên chở
  how much is haulage?
  phí chuyên chở là bao nhiêu?

  * Các từ tương tự:
  haulageway