Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hastiness /'heistinis/  

  • Danh từ
    sự vội vàng, sự hấp tấp