Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hard-working /hɑ:d'wɜ:kiη/  

  • Tính từ
    siêng năng