Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  quà năm mới, tiền mở hàng (năm mới); quà mừng (vào một dịp gì mới...)
  tiền bán mở hàng (đem lại sự may mắn, đắt khách suốt ngày)
  tiền đặt cọc, tiền bảo đảm
  sự nếm trước, sự hưởng trước
  Ngoại động từ
  mở hàng (nhân dịp năm mới), tặng quà năm mới
  mở đầu; mua mở hàng
  thử lần đầu tiên, dùng lần đầu tiên