Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

handcart /'hændkɑ:t/  

  • Danh từ
    xe ba gác