Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hallucinatory /hə'lu:sinətəri/  /hə'lu:si'neitəri/

  • Tính từ
    [thuộc] ảo giác, gây ảo giác
    a hallucinatory drug
    chất ma túy gây ảo giác