Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    gây ảo giác (chỉ mục đích)