Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    thánh hóa
    đất thánh

    * Các từ tương tự:
    Hallowe'en, hallowe'en, hallowed, halloween, hallowmas