Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hairbreadth /'heəbredθ/  

 • Danh từ
  đường tơ sợi tóc, một li, một tí
  by (withina hairbreadth of dealth
  chỉ một tí nữa thì chết
  Tính từ
  suýt nữa, tí xíu
  to have a hairbreadth escape
  suýt nữa thì bị tóm, may mà thoát được