Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

haemorrhoids /'hemərɔidz/  

  • Danh từ
    (Mỹ, cũng hemorrhoids)(cũng piles) (số nhiều)
    (y học) trĩ