Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ, (thường) số nhiều
    (thơ ca) xiềng xích
    Ngoại động từ
    xích lại